RECRUITMENT

[HIRING] WAITER/WAITRESS

[Tiếng Việt bên dưới]

JOB DESCRIPTION

Primary Job Function

• To understand the philosophy and culture of the company, practice on a daily basis during the Q up to support the Vision, Mission, and Company Objectives. Keep the brand alive culture and promote its values.
• Participates and contributes towards the various planning session
• Should always perform his duties within the company Standard Operating Procedures (SOP) and Policies
• Greet customers, present menus, and explain daily specials to customers
• Answer questions related to menu items and make recommendations
• Take food and beverage orders from customers
• Relay food and beverage orders to the kitchen staff
• Prepare drinks and food garnishes
• Carry trays of food or drinks from the kitchen to the dining tables
• Remove dirty dishes and glasses and clean tables after customer’s finish meals
• Prepare itemized checks and hand them to customers and sometimes take payment
• Clean and set up dining areas, refill condiments, roll silverware, and stock service areas

Operation

• To ensure the hygiene, sanitation and cleaning standard implemented as per SOP
• Ensure opening and closure procedures for the restaurant are followed as per SOP
• Participates in any of the job training.
• Ensure customers have a memorable dining experience
• To ensure all operating procedures are followed
• Assist Operation Manager & Chefs in all operation matters when required.

REQUIREMENTS

• Decision-making process
• Information management
• Planning and organizing
• Problem analysis and problem-solving
• Communication skills
• Teamwork
• Adaptability

Please send your CV or resume to [email protected] with the title [Waiter/Waitress] Full name

————————————————————-
Chức năng công việc chính

• Để hiểu được văn hóa của công ty, cần làm việc theo Tầm nhìn, Sứ mệnh và Mục tiêu của Công ty. Giữ cho thương hiệu sống văn hóa và phát huy giá trị của nó.
• Tham gia và đóng góp cho các phiên lập kế hoạch khác nhau
• Luôn luôn thực hiện các nhiệm vụ của mình trong Chính sách và Quy trình hoạt động tiêu chuẩn (SOP) của công ty
• Chào hỏi khách hàng, trình bày thực đơn và giải thích đặc biệt hàng ngày cho khách hàng
• Trả lời các câu hỏi liên quan đến các mục menu và đưa ra khuyến nghị
• Nhận đơn đặt hàng thực phẩm và đồ uống từ khách hàng
• Chuyển đơn đặt hàng thực phẩm và đồ uống cho nhân viên nhà bếp
• Chuẩn bị đồ uống và đồ trang trí thực phẩm
• Mang khay thức ăn hoặc đồ uống từ bếp đến bàn ăn
• Bỏ bát đĩa bẩn và ly và bàn sạch sau khi khách hàng ăn xong
• Chuẩn bị séc từng khoản và đưa cho khách hàng và đôi khi thanh toán
• Dọn dẹp và thiết lập khu vực ăn uống, gia vị nạp tiền, cuộn bạc và khu vực dịch vụ chứng khoán

Hoạt động
• Để đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, vệ sinh và làm sạch được thực hiện theo SOP
• Đảm bảo các thủ tục mở và đóng cửa cho nhà hàng được tuân thủ theo SOP
• Tham gia vào bất kỳ khóa đào tạo nghề nào.
• Đảm bảo khách hàng có trải nghiệm ăn uống đáng nhớ
• Để đảm bảo tất cả các quy trình vận hành được tuân thủ
• Hỗ trợ Quản lý vận hành & Đầu bếp trong mọi vấn đề vận hành khi được yêu cầu.

YÊU CẦU

• Khả năng đưa ra quyết định
• Quản lý thông tin
• Lập kế hoạch và tổ chức
• Phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề
• Kĩ năng giao tiếp
• Làm việc theo nhóm
• Khả năng thích ứng

Gửi CV về [email protected] với tiêu đề [Waiter/Waitress] Họ và tên

Send message via your Messenger App